Klasifikasi ‘Ulumul Qur’an Dan Macam-macamnya

Klasifikasi ‘Ulumul Qur’an Dan Macam-macamnya

Klasifikasi ‘Ulumul Qur’an Dan Macam-macamnya

Klasifikasi ‘Ulumul Qur’an Dan Macam-macamnya

Berdasarkan sumbernya ‘Ulumul Qur’an terbagi menjadi dua, yakni :

 1. Yang berkaitan dengan riwayat  semata seperti macam-macam qira’ah, tempat-tempat ayat Al-Qur’an, waktu turunnya dan sebab-sebab turunnya. Hal-hal tersebut termasuk dalam kategori Ilmu riwayah.
 2. Yang berkaitan dengan dirayat (penalaran, penelitian, hasil kajian), seperti mengetahui lafadhgharib, makna-makna yang berkenaan dengan hukum dan lainnya. Hal-hal tersebut tercakup dalam Ilmu dirayah.

Adapun Ilmu-ilmu Al-Quran yang terpenting menurut TM. HasbiAshShiddiqi adalah sebagai berikut:

 1. ‘Ilmu alMakkiywaalMadaniy; pembahasannya secara khusus telah pernah dilakukan oleh AzZarqani dalam buku Manahilal ‘irfan pada bab VII
 2. Ilmu MawathinanNuzul; yang membahas mengenai tempat-tempat turun ayat
 3. ‘Ilmu Tawarikh anNuzul;yaknitentang sejarah turun Al-Quran dari awal Hing akhir. Ini dibahas dalam Tarikh Al-Qur’ankarya Abd sah ShaburSanin
 4. Ilmu AsbabanNuzul. Kitab yang terkenal tentang ini adalah LubabanNuqulfiAsbabanNuzulkarya As Suyuthi
 5. Ilmu Qira’atAlqur’an. Kitab yang terkenal dibidang ini adalah AtTaisirkarya Ad Dani dan karya AzZarqani, yakni Manahilal ‘irfan.
 6. Ilmu Tajwid Al-Qur’an. Tidak sedikit buku yang membahas tentang ilmu yang satu ini.
 7. Ilmu GharibAl-Qur’an; yang menerangkan makna kata-kata ganjil (asing) yang tidak terdapat dalam kitab-kitab biasa, atau dalam percakapan sehari-hari. Kitab yang paling terkenal dibidang ini adalah alMufradatkarya arRaghibalAsfihani.
 8. Ilmu I’rabAl-Qur’an; yang menerangkan baris Al-Qur’an dan kedudukan lafadh dalam ta’bir (ungkapan). Kitab yang membahas tentang hal ini antara lain adalah Imla’ ar Rahman karya Abdul Baqaal ‘Ukbari.
 9. Ilmu alWujuhwaanNadha’ir, menerangkan kata Al-Qur’an yang memiliki banyak arti.
 10. Ilmu alMuhkamwaalMutasyabih.
 11. Ilmu anNasikhwaalMansukh, yang menerangkan bahwa sebagian ayat ada yang dianggap mansukh oleh sebagian ‘ulama.
 12. Ilmu RasmAl-Qur’an; yaitu ilmu tentang penulisan Al-Qur’an dan perkembangannya sehingga berwujud MushhafUtsmani.
 13. Ilmu Bada’iAl-Qur’an; ilmu tentang keindahan susunan ayat-ayat Al-Qur’an.
 14. Ilmu I’jazAl-Qur’an: ilmu yang menerangkan tentang kekuatan susunan dan isi Al-Qur’an sehingga ia disebut Mu’jizat. Kitab yang terkenal tentang ini adalah I’jazAl-Qur’ankarya Al Baqilani.
 15. Ilmu TanasubAl-Qur’an; yakni ilmu tentang persesuaian antara ayat-ayat atau surat-surat. Kitab yang membahas ilmu ini antara lain Nadhm da Durarkarya Al Biqa’i
 16. Ilmu AqsamAl-Qur’an; yakni ilmu tentang arti dan maksud sumpah Allah dalam Al-Qur’an. Kitab mengenai ilmu ini antara lain adalah AtTibyankarya Ibn Qayyim.
 17. Ilmu AmtsalAl-Qur’an; yaitu ilmu tentang perumpamaan dalam Al-Qur’an. Kitab AmtsalAl-Qur’ankarya Al Mawardi adalah satu buku yang banyak membahas ilmu ini.
 18. Ilmu JidalAl-Qur’an; yakni ilmu tentang macam-macam debatan/ sanggahan yang dihadapkan oleh Al-Qur’an pada kaum musyrikin dan lainnya.
 19. Ilmu Adab TilawahAl-Qur’an. Ilmu ini membahas tentang tata cara membaca dan menghafal Al-Qur’an.
 20. Ilmu Tafsir Al-Qur’an. Pada bab ini akan dibahas tersindiri, Insyaallah.

Dengan memperhatikan jumlah ilmu Al-Qur’an yang banyak itu maka ilmu yang membahasnya disebut dalam bentuk jama’, yakni ‘ulum, dan bukan dalam bentuk Murad, yakni berupa’Ilmatau lengkapnya berupa istilah ‘Ulumul Qur’an, bukan disebut dengan istilah ‘Ilmu lQur’an. Begitu pula dipahami, bahwa ‘UlumulQur’an tidak sama dengan Ilmu tafsir karena ‘Ulumul Qur’an berobyek pada Al-Qur’an dari segi-segi yang bermacam-macam, sedangkan ‘ilmu tafsir hanya berobyek Al-Qur’an dari segi pemahaman maknanya saja. Dengan kata lain, ‘ilmu tafsir telah masuk ke dalam atau merupaka sup ‘UlumulQur’an

sumber :

Vikings – Age of Warlords 1.107 Apk for android